Radar

Avslag om omstridd kraftledning överklagas

Svenska kraftnät vill bygga en cirka 20 mil lång luftburen växelströmsledning från Oskarshamnstrakten till Hemsjö i Blekinge.

Enligt Svenska kraftnät är bygget av en omstridd kraftledning i södra Sverige väldigt viktig. Därför har det statliga affärsverket beslutat av överklaga avslaget på att få bygga ledningen.

– Vi kommer att överklaga till regeringen och få en prövning av regelverket enligt miljöbalken och ellagen och vilka krav som följer av lagstiftningen, säger Lotta Medelius-Bredhe, tillförordnad generaldirektör, till TT.

I mitten av 2017 ansökte Svenska kraftnät om att få bygga en cirka 20 mil lång luftburen ledning från Oskarshamnstrakten till Hemsjö i Blekinge. Enligt affärsverket är ledningen nödvändig för att säkra elförsörjningen i södra Sverige och ”en förutsättning för att genom sjökabelförbindelsen NordBalt binda ihop Sverige med den europeiska elmarknaden och därmed säkerställa import och export till utlandet”.

Men i måndags nobbade Energimarknadsinspektionen (EI) ansökan. EI hänvisar till att flera remissinstanser – däribland samtliga nio berörda kommuner samt olika bolag och mark- och fastighetsägare – har invändningar mot ledningens sträckning och utformning. Enligt EI har Svenska kraftnät inte kunnat visa att en luftburen växelströmsledning längs hela sträckan är den bästa möjliga tekniken sett ”ur ett samhällsperspektiv”.

Varit otydlig

EI invänder också mot att inte ha fått in tillräckligt med underlag för att kunna göra en fullständig bedömning. Svenska kraftnät har ”valt att inte följa EI:s begäran i alla delar” när inspektionen har begärt in kompletteringar efter att remissinstanserna lämnat synpunkter, skriver myndigheten.

Svenska kraftnät anser dock att luftledningen är ”den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen” och att hänsyn tagits till olika slags miljöintressen.

En anledning till överklagandet är enligt Lotta Medelius-Bredhe att det har pågått en omfattande dialog med många kompletteringar, och att Energimarknadsinspektionen varit otydlig med vad som ytterligare borde ha lämnats in.

Vindkraft får vänta

TT: Anser ni att ni har lämnat in allt det som EI har begärt in?

– Vi menar att vi har gjort det, ja.

TT: Så de har fel, helt enkelt?

– Vi har uppenbarligen skilda uppfattningar i den frågan i alla fall, svarar Lotta Medelius-Bredhe.

Hon pekar på att det hela också är en fråga om driftsäkerhet i elnäten och att det behövs en utbyggnad av kapaciteten i södra Sverige. Även där får avslaget på bygget följder, säger hon.

– Vi ser att det finns en risk för att vi inte kan ansluta vindkraftsparker i den utsträckning som vi hade tänkt oss.

Svenska kraftnät och ledningen

Svenska kraftnät, som bildades 1992, är ett statligt affärsverk som ska förvalta och utveckla Sveriges stamnät för el och som har drygt 600 anställda.

Nätet omfattar cirka 15 000 kilometer ledningar samt stationer och utlandsförbindelser.

Svenska kraftnät ska se till att det är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är även ansvarig myndighet för elberedskapen och ska stärka landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Verksamheten finansieras främst genom avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att använda stamnätet.

Regeringen fastställer instruktionen och regleringsbrevet för Svenska kraftnät och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten.

Den cirka 20 mil långa luftburna växelströmsledning på 400 kilovolt som Svenska kraftnät fått avslag på att bygga skulle sträcka sig från Ekhyddan mellan Oskarshamn och Västervik till Hemsjö i Blekinge.

De kommuner som berörs är Emmaboda, Karlshamn, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Ronneby och Tingsryd.

Källor: Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV