Radar

Unga självkritiska till mobilanvändning

Många unga svenskar tycker att de ägnar för mycket tid åt mobiltelefonen och sociala medier.

Många unga tycker själva att de ägnar för mycket tid åt mobiltelefonen och sociala medier. Samtidigt uppger allt fler att de mobbas på nätet.

Statens medieråds nya undersökning ”Ungar & medier 2019” visar att tonåringar anser att de ägnar för mycket tid åt sociala medier och mobiltelefonen.

I åldrarna 13-18 tycker nästan hälften att de använder mobilen för mycket, och runt 40 procent tycker att de ägnar för mycket tid åt sociala medier. I de lägre åldrarna är det färre som anser att de överkonsumerar.

– Det ökade missnöjet går hand i hand med ökad användning, säger Ulf Dalquist, projektledare för studien.

TT: Varför då?

– Det finns nog inget enkelt svar. Men vad gäller sociala medier och mobiltelefonen finns ändå någon form av tvång i detta. Man måste kolla hela tiden, annars vet man inte vad kompisarna gör. Det blir en stressfaktor till sist, säger han.

Fler mobbas

Medieanvändningen leder i sin tur till att de inte gör sådant som de anser att de egentligen borde göra, som att läsa läxor, hjälpa till hemma eller gå och lägga sig i tid. Fler än hälften av barnen mellan 9 och 18 år uppger att medieanvändningen minst en gång i veckan leder till att de inte gör sådana saker.

Unga uppger också att de utsätts för elakheter och mobbning över internet i högre utsträckning än tidigare. Andelen 13- till 16-åringar som anger att de blivit mobbade har stigit från 11 till 19 procent sedan den förra mätningen 2016.

– Det är svårt att säga vad det beror på. Den kan vara att klimatet på internet har blivit hårdare, men det kan också vara så att man uppfattar saker som kränkande som man inte tidigare gjorde, säger Dalquist.

Metoo påverkar?

Metoo kan ha spelat en roll här, tror han.

– Ökningen sker mellan 2016 och 2018, och däremellan hände metoo. Det innebar att man uppmärksammade beteenden som många tidigare tyckt att man får finna sig i.

Statens medieråd har även undersökt medieanvändningen för barn i åldrarna 0 till 8. Där syns för första gången att mer än hälften av barn i alla åldrar använder internet.

– I de åldrarna handlar det främst om att barnen har övergått till strömmad tv, för det är inte så att tvååringar sitter och surfar själv i någon större utsträckning, säger Ulf Dalquist.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.