Radar

Tuffare regler ska skydda fisken

Nu blir det stopp för att lägga nät på grunt vatten på fler kuststräckor.

Fritidsfiske med nät begränsas på grunt vatten i allt fler områden – nu är det södra Norrlandskustens tur att få nya begränsningar. Om åtgärderna inte räcker för att rädda fiskbestånden kan det bli totalt fiskestopp.

Från och med den 1 september införs begränsningar för nätfiske på grunt vatten i Östersjön längs norra Upplandskusten upp till Västernorrland, rapporterar Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Under vissa delar av året får man inte använda nät på djup under tre meter, och det införs fångstbegränsningar. Framför allt är det gädda, gös och öring som ska skyddas.

Samma regler gäller sedan tidigare på Västkusten, i Skåne och längre upp i Bottenviken, berättar Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten

– Vi håller på med en översyn av kustnära fiske längs hela Sveriges kuster. Det är för att skydda fiskarnas lektid och vandringar till lekplatser. Framför allt nätfisket har väldigt stor biologisk betydelse.

De skärpta reglerna har haft effekt där de införts, förklarar han.

– Det har vi sett tydligt i de norra delarna av Bottenviken.

Impopulära regler

Fast begränsningarna är inte populära bland fritidsfiskarna. Många känner att deras frihet att fiska som de alltid har gjort nu stryps.

– De upplever det som påträngande, man ser inte att man är en del av det som pågår. Men Östersjön är i en sådan situation att mycket är satt ur spel. Det är många saker som samverkar, som övergödning och klimat. Men alla är överens om att det är färre fiskar, fast polletten trillar ändå inte ned. De säger att det är ”bara jag som fiskar”, eller skyller minskningen på sälen eller skarven.

Efter det område som nu är aktuellt går Havs- och vattenmyndigheten söderut med nya regler, från södra Upplandskusten, längs Stockholms- och Sörmlandskusten ned mot Kalmar. Det kan bli aktuellt från nästa år, tror Martin Karlsson.

Hot om totalstopp

Men exakt hur de nya reglerna där kommer att se ut kan han inte säga. Det är länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten som föreslår hur de ska utformas, utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Om det inte räcker med att bara begränsa nätfisket kan det bli totalt stopp för allt fritidsfiske, förklarar Martin Karlsson.

– Nu har vi funderat på vad vi kan tillåta. Men situationen är illa, och alla data pekar åt samma håll. Då kan det bli så att vi måste införa stopp för allt fiske i vissa områden, säger Martin Karlsson.

Nätfisket begränsas

De nya reglerna innebär att fiske med fiskenät inte får ske under vissa delar av året på vatten som är grundare än tre meter. Syftet är att freda arter som gädda, gös och öring när de leker, och då de vandrar till lekplatser.

Fångstbegränsningar införs också, liksom storleksbegränsningar med mini- och maximått för fiskarna.

Under sommaren är dock nätfisket tillåtet även på grundvatten, eftersom fiskarna då är mer spridda.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.