Radar

Städer under vatten och kortare vintrar

I augusti 2014 föll ett kraftigt regn över Malmö.

Värmeböljor i Norrköping, mindre snö i Härjedalen och stora delar av centrala Malmö under vatten. Det kan vara verklighet år 2100 om klimatförändringarna fortsätter, visar en ny rapport.

I Norrköping blir antalet dagar med medeltemperaturer på över 20 grader tre gånger fler än i dag. I Vemdalen nästan halveras antalet månader med snö och i Malmö riskerar stora delar av hamnområdet och även stationsområdet att hamna under vatten. Dessutom kan skyfallen, likt det 2014, som kostade mellan 600 och 700 miljoner kronor, bli fler.

Exemplen kommer från en rapport framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med underlag från SMHI. SKL har jämfört vad som kan väntas vid fortsatt klimatförändring om klimatmålen uppnås.

– Vi har valt att fokusera på tre kommuner för att visa konkreta exempel som man själv kan relatera till. Utifrån de kommuner vi valt finns det alltid någon kommun som är snarlik den egna. Det känns angeläget att inte prata i svepande ordalag, utan faktiskt också visa vad klimatförändringarna kommer att innebära i vardagen för kommuner och dess invånare och företagare, säger Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande för SKL.

Snabbare än väntat

Exempelvis går Malmöexemplet att applicera på alla kustkommuner, i varierande grad beroende på landhöjningen. I södra Sverige ser det likadant ut, medan förändringarna blir mindre påtagliga norröver. Förändringarna i Norrköping gäller stora delar av mellersta Sverige och Härjedalen påverkas på liknande sätt som norra Sverige.

– Man pratar mycket om vad klimatförändringarna innebär, men jag blev nog lite överraskad, måste jag erkänna. Havsnivåns stigning har man pratat mycket om, men nu ser man vilken stor del det faktiskt drabbar. Men när det gäller värmen, var det en snabbare ökning än jag trodde och likadant var det med snötillgången i Norrland, säger Carola Gunnarsson.

"Stora förändringar i Sverige"

För varje grad varmare det blir globalt, ökar temperaturen i Sverige med 1,5 grader. Fortsätter utsläppen som i dag innebär det att det kommer vara i genomsnitt fem grader varmare i Sverige nästa sekelskifte. Om klimatmålen uppnås stannar uppvärmningen vid tre grader.

Vid minskade utsläpp blir ökningen av varma dagar i Norrköping hälften så stor och minskningen av snödagar i Vemdalen hälften så snabb. Skyfallen i Malmö blir mindre frekventa.

SKL poängterar att Sverige måste satsa på två områden parallellt. Dels att minska utsläppen och dels att rusta mot de klimatförändringar som redan börjat.

– Även om vi lyckas göra kraftfulla åtgärder och begränsa temperaturhöjningen, så kommer det att ändå att betyda stora förändringar i Sverige. Det kommer inte att vara som det är i dag, utan det kommer att vara en utmaning för framtiden, säger Carola Gunnarsson.

Lokala klimatförändringar

Vid fortsatta klimatförändringar i dagens tempo är detta att vänta i de tre exempelkommunerna:

Norrköping får 50 dagar om året med en medeltemperatur på över 20 grader, en ökning med över 300 procent jämfört med de senaste decennierna, och fler än under förra sommarens rekordvärme.

Risken för bränder, torka och värmeböljor ökar markant. När de snöfria perioderna blir längre förlängs brandrisksäsongen. Den beräknas vara 50 dagar längre om 80 år än i dag i södra Sverige.

Snösäsongen i Vemdalen i Härjedalen blir 3,5 månader, jämfört med dagens sex månader. Temperaturen väntas växla snabbare i framtiden. Detta innebär ökad lavinrisk. Även elnätet kan påverkas, då förekomsten av blötsnö väntas öka.

Havsnivån väntas stiga med nästan en meter. Detta märks främst i södra Sverige där landhöjningen är nära noll. Kraftiga skyfall blir vanligare och starkare, och risken för översvämningar ökar påtagligt.

Källa: SKL och SMHI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV