Radar

Cellprover och alkoglass – nya lagar på gång

Cellprovstagningar för livmoderhalscancer kommer att bekostas för alla kvinnor.

Avgiftsfri cellprovtagning, reglerad alkoglass, höjt rut-tak och längre bussar. Under andra halvan av 2019 träder en lång rad lagändringar i kraft – många med ursprung i det så kallade januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna.

Rökförbudet på uteserveringar har varit föremål för stor diskussion och rapportering. Flexibel föräldrapenning till olika familjekonstellationer är ett annat exempel. Här nedan följer fler stora, mer eller mindre uppmärksammade, lagändringar. Många träder i kraft redan den 1 juli.

Cellprovtagning

Alla kvinnor kommer att få möjlighet att genomgå screening för livmoderhalscancer utan att behöva betala en avgift till landstinget.

Arbete och företagande

Strejkrätten inskränks med nya villkor för strejk och andra stridsåtgärder. Sådana åtgärder får vidtas om bland annat syftet är att befintligt kollektivavtal ska följas, att det har föregåtts av förhandlingar, samt att det har beslutats om åtgärden i rätt ordning inom organisationen.

• Arbetsgivaravgiften för unga sänks och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för företags först anställda personer förlängs.

• Taket för rutavdraget blir dubbelt så högt från och med 1 juli, vilket kommer att gälla för hela 2019.

Vattenskoter

Endast personer som har fyllt 15 år kommer att få lov att köra en vattenskoter, med hänvisning till att det är ett kraftfullt fordon som unga kan ha svårt att bedöma riskerna med.

Migration

Vid flyktingkrisen 2015 infördes en tillfällig lag som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel. Den förlängs nu fram till juli 2021.
Lagen har också inneburit att möjligheterna till familjeåterföreningar i Sverige skurits ned. Detta ändras nu till följd av januariavtalet så att de som betecknas som alternativt skyddsbehövande – personer som inte är flyktingar enligt flyktingkonventionen, men som likväl anses löpa stora risker i hemlandet – får lika stora möjligheter att återförenas med sina anhöriga som flyktingar.
I vissa fall kommer permanent uppehållstillstånd framöver kunna ges personer som fötts i Sverige och formellt är statslösa.

Alkoglass

Glass med alkohol i, alkoglass, får framöver endast säljas av Systembolaget. I laglig mening är det att betrakta som ett ”alkoholdrycksliknande preparat” och kommer därmed regleras som alkoholdrycker.

Ny garanti i skolan

Förskole- och lågstadieelever som ligger efter i läsningen, skrivandet eller matematiken ska få stödinsatser, enligt vad som kallas en ”läsa-skriva-räkna-garanti”. Om det verkar som att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven ska det göras en särskild bedömning, i samråd med specialpedagoger, av elevens utveckling och stödbehov.

• Fritidspedagoger kommer framöver att behöva legitimation och behörighet för att bedriva undervisning.

Längre bussar

Bussar i kollektivtrafik får tillåtelse att vara längre. Maxlängden höjs från 18,75 meter till 24. Så långa bussar – med två ledade sektioner – har provkörts i Göteborg och Malmö under våren.

Polisen får FRA-hjälp

Nationella operativa avdelningen inom polisen och Säkerhetspolisen kommer få ta del av uppgifter som Försvarets radioanstalt (FRA) har hämtat in via signalspaning. De kommer bara att få användas i underrättelsesyfte och inte för att utreda brott, vilket innebär att uppgifterna inte kommer att kunna användas som bevis i en rättegång eller som underlag när de begär hemlig avlyssning.

Myndigheterna får också möjlighet att bestämma var FRA ska rikta sin övervakning av radio- och telekommunikation. Sedan får de lov att ta del av det som framkommer där även efter att en brottsutredning har påbörjats.

Avreglerade altaner

Ska du bygga en altan i sommar? Från och med månadsskiftet behöver du inte bygglov eller förhålla dig till detaljplanen, så länge altanen byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen.

Fler lagändringar

Andra anställningsförmåner än lön måste inte följa av kollektivavtal vid nystartsjobb

Statligt stöd till lantbrukare efter förra årets torka

Ökad styrning av var myndigheter ska lokaliseras

Ny brottsrubricering för grova fall av illegal avfallstransport med en strängare straffskala

Skattereduktion för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet återinförs

Fler säkerhetsåtgärder i domstolar

Särskilda löneskatten för personer över 65 år avskaffas

Skärpta straff för missbruk av EU-medel

Sametinget får ha säkerhetskontroller

Högsta domstolen får pröva utlämningsärenden med färre närvarande ledamöter

Fler tillbehör tillåts för nattjakt på vildsvin

Screeningtester på nyfödda för allvarliga sjukdomar ska omfatta fler sjukdomar

Investerare och kapitalförvaltare ska redovisa sina principer för ägarengagemang

Tandläkare som misskött sig kan stoppas i Försäkringskassans system

Förskolan får en ny läroplan och cheferna ska benämnas som rektorer

Skatteregler ändras för att ägarskap i mindre företag enklare ska kunna överlämnas mellan närstående

Vägavgift för vissa tunga fordon höjs och anpassas till miljökrav

Fordonsregistreringen anpassas till dataskyddsförordningen GDPR

Krav på svenskt medborgarskap i Sametinget tas bort

Sex års studier kommer att krävas för läkarexamen, i stället för fem och ett halvt

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.