Radar

Bästeträsk på gång – Nordkalk säger nej

Senvuxna tallar i kanten av sjön.

Nu startar förberedelserna för att göra Bästeträsk på Gotland till Sveriges nästa nationalpark. Men planerna försvåras av att kalkindustriföretaget Nordkalk inte vill sälja sin mark.

I våras kom beskedet att företaget inte får bryta kalk i Bunge. Nordkalk funderar nu på att dra frågan vidare till Europadomstolen, vilket kan göra att processen drar ut på tiden 2–3 år, enligt P4 Gotland.

Arbetet med nationalparken beräknas dra igång efter sommaren. Det är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland som ligger bakom den gemensamma förstudien.

Det man nu ska göra är bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet kommer att ta flera år.

– För att skapa ett väl förankrat förslag är det även viktigt att de som bor vid och är verksamma i området får möjlighet att vara delaktiga i arbetet, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Om Nordkalk inte skulle vilja sälja har Naturvårdsverket möjlighet att tvångsinlösa marken, enligt P4 Gotland.

I hela Bästeträsk finns en mosaik av relativt opåverkade alvarmarker, hällmarker, gamla tallskogar, myrar och sjöar. Många fornlämningar och rödlistade arter finns i området på norra Gotland. 

Bästeträsk är ett av fem prioriterade områden för att bli nationalpark före 2020 i Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige. Hösten 2017 visade en förstudie att de allra flesta boende, föreningar, markägare och andra parter i området var positiva till en nationalpark – 149 av de 165 personer som deltog.