Radar

Avskogning ökar i Uganda

Avskogsningstakten i Uganda ökar i alarmerande takt.

I Uganda håller skogen på att försvinna. Mellan 1990 till 2015 mer än halverades skogsarealen i landet, och enligt FNs jordbruksorgan FAO ökar avskogningstakten hela tiden.

Om avskogningen fortsätter i den här takten kan det leda till att det nästan inte finns någon skog kvar i Uganda till år 2030, paradoxalt nog samma år som de globala målen för hållbar utveckling ska vara uppfyllda, enligt FAO.

Avskogning är ett enormt problem i stora delar av världen. Skogen försvinner av flera orsaker, bland annat på grund av att städer, industrier, vägar och annan infrastruktur byggs ut, jordbruk och för att få ved att elda med. Varje år förlorar Afrika skogsområden som sammanlagt är lika stora som Belgien.

Avskogning skapar flera problem, bland annat att djurarter försvinner och att biologisk mångfald försämras. Men skogen är också viktig i kampen mot klimatförändringarna, eftersom växter absorberar koldioxid och omvandlar en del av det till syre.

I Uganda bidrar skogen till människors välfärd på flera sätt. Människor hämtar ved och foder till djuren i skogen, byggmaterial och frukt.

”På så sätt bidrar agroforestry (på svenska trädjordbruk eller skogsjordbruk) till flera av de globala målen. Det hjälper människor att ta sig ur fattigdom, bekämpar hunger och klimatförändringar, samt bidrar till att hållbart nyttja och bevara biologisk mångfald”, skriver Maria Schulz, Internationell chef för Vi-skogen i ett pressmeddelande. 

Mål 15 bland FN:s globala mål för hållbar utveckling handlar om att ”skydda, återupprätta och främja hållbar användning av ekosystem, säkerställa hållbar skogsförvaltning, bekämpa ökenspridning, hejda förlusten av biologisk mångfald, stoppa förstörelse av mark och återställa mark som redan förstörts.”

Enligt Vi-skogen finns flera saker vi kan göra för att hindra avskogningen: ”Tänk på vad du handlar. Avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas till exempel av palmolja från Sydostasien. Försök handla produkter som inte leder till avskogning, till exempel miljömärkt skuggkaffe, vilket odlats i agroforestrysystem”.

Agroforestry

Agroforestry eller Skogsjordbruk är ett samlingsnamn för olika former av markförvaltningssystem där träd och buskar integreras med odling eller djurhållning.
Enkelt uttryckt handlar det om att plantera träd och andra växter på jordbruksmark eller introducera jordbruk i existerande skogar.
Alla odlingssystem inom skogsjordbruk ger matprodukter samtidigt som systemen öppnar upp för lokalanpassade möjligheter att förena produktivitet och lönsamhet med naturens ekologi. 
Forskning visar att skogsjordbruk kan vara mer biologiskt produktivt och mer lönsamt än monokulturer av skogsbruk och jordbruk.
Källa: Permakultur Stjärnsund 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV